Podstawowe informacje dotyczące rekrutacji w projekcie

Żłobek Szumilas będzie zlokalizowany przy ulicy Wiosennej 12 w Białymstoku. Obecnie prowadzone są działania przygotowujące lokal do uruchomienia żłobka oraz rekrutacja uczestników projektu. Funkcjonowanie żłobka w ramach projektu rozpocznie się na początku grudnia 2019 roku. Opłaty miesięczne za żłobek w ramach projektu: czesne 0 zł/miesięcznie (w związku z dofinansowaniem unijnym), rodzice ponoszą opłaty za wyżywienie ok.10-12 zł/stawka żywieniowa dzienna (konkretna stawka zostanie podana rodzicom przy podpisywaniu umowy, ponieważ na ten moment prowadzona jest procedura wyłonienia firmy cateringowej).

 

Proces rekrutacji będzie prowadzony w dwóch turach - rozpocznie się 02.09.2019 r. i zakończy się 15.11.2019 r. (po tym terminie nie będziemy przyjmować formularzy). Kryteria rekrutacyjne oraz inne informacje dotyczące rekrutacji dzieci do żłobka zawarte są w regulaminie rekrutacji.

W razie otrzymania takiej samej liczby punktów będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie.

Formularza rekrutacyjnego, który jest dostępny TUTAJ.

 

Kompletnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu:

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 w terminie od 02.09.2019 r. do 15.10.2019 r. (I tura), 16.10.2019 r. do 15.11.2019 r. (II tura).

 

Dostarczony Formularz rekrutacyjny jest podstawą udziału w projekcie.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie indywidualna rozmowa zapoznawcza z rodzicem/opiekunem dziecka.

 

 

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa"

ul. Magnoliowa 4

15-669 Białystok

tel.: 85 66 30 141

e-mail: zlobekszumilas@gmail.com

 

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

który jest dostępny poniżej.

 

Regulamin Rekrutacji I Uczestnictwa Osób Pełniących Funkcje Opiekuńcze Nad Dziećmi Do Lat 3 powracających

na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub  pozostających bez zatrudnienia, w projekcie

"MAMO! TATO! PRACA WRACA! UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI ŻŁOBKOWEJ"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

 

§1

Informacje ogólne o projekcie

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie "Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej ".
 2. Projekt "Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej" realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery (Lider), Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku (Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
  2014-2020, Osi Priorytetowej II: "Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa", Działania 2.2 "Działania na rzecz równowagi praca-życie", Priorytetu inwestycyjnego 8.4 "Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę".
 3. Okres realizacji Projektu: 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.
 4. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku, ul.  Bitwy Białostockiej 9 lok. 216, 15-102 Białystok (Lider) oraz  ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok (Partner).
 5. Obszar realizacji Projektu: miasto Białystok.
 6. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równości szans.

 

§ 2

Pojęcia

 1. "Projekt" - projekt "Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej" o numerze WND -  RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18.
 2. "Wnioskodawca" Lider -Narodowe Forum Doradztwa Kariery; Partner -Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA z siedzibą w Białymstoku.
 3. "Uczestnik projektu" to osoba: pozostająca bez zatrudnienia pełniąca funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej
  z wychowaniem dziecka oraz osoby, które pozostają bez zatrudnienia - zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami uczestnictwa przyjętymi w Regulaminie (§ 5).

 

§ 3

Cel projektu i zakres wsparcia

 1. Celem  Projektu jest zwiększenie dostępności opieki żłobkowej w mieście Białystok poprzez utworzenie 24 miejsc dla dzieci w nowym żłobku "Żłobek Szumilas" oraz wzrost aktywności zawodowej 30 rodziców/opiekunów w okresie 24 miesięcy. Uczestni/cz/kami projektu będą osoby powracające na rynek pracy po przerwie na urodzenie /wychowanie dziecka oraz osoby, które ze względu na opiekę nad dzieckiem były bezrobotne lub bierne zawodowo. 
 2. Grupę docelową projektu stanowi 30 mieszkanek i mieszkańców m. Białystok opiekunów dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej
  z wychowaniem dziecka oraz osoby, które pozostają bez zatrudnienia.
 3. Zakres wsparcia obejmuje zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej w postaci zabaw edukacyjno-wychowawczych, logorytmicznych, muzyczno-ruchowych.

 

§ 4

Procedura rekrutacji

 1. Informacje o rekrutacji dostępne będą:
 • w biurze  Lidera Projektu,
 • w biurze Partnera projektu oraz na stronie internetowej Partnera (w zakładce Żłobek Szumilas ) - www.szansabialystok.pl,
 • na portalach społecznościowych,
 • w formie plakatów (przy klatkach schodowych, w przychodniach oraz na oknach lokalu przeznaczonego na żłobek).
 1. Proces rekrutacji prowadzony będzie w dwóch turach.
 • I tura w ramach startu placówki w okresie IX - XI 2019 r.  zostanie zrekrutowanych:

- 21 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 pracujących przebywających na urlopach rodzicielskich i macierzyńskich oraz

- 3 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia.

 • II tura  po osiągnięciu wieku przedszkolnego przez część dzieci uczęszczających do żłobka zostanie zrekrutowanych:

- 3 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 pracujących przebywających na urlopach rodzicielskich i macierzyńskich oraz 

-  3 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia.

 1. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie Formularza rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Kompletnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Partnera Projektu (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok) w terminie (I tura) od 02.09.2019 r. do 15.10.2019 r., (II tura)  16.10.2019 r. do 15.11.2019 r.
 3. Komisję rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu.
 4. Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej  będą odbywały się w terminach wyznaczonych przez Kierownika Projektu.
 5. O wynikach rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka zostaną powiadomieni telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 6. Od decyzji przysługuje odwołanie złożone na piśmie w terminie 5 dni od daty otrzymania.
 7. Rekrutacja będzie jawna i otwarta, prowadzona z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.

 

§ 5

Zasady rekrutacji uczestników

 1. Weryfikacja i selekcja zgłoszeń będzie odbywała się w dwóch etapach formalnym i merytorycznym.
 2. Weryfikacja formalna według kryteriów spełnia/nie spełnia.
 • zamieszkanie w m. Białystok,
 • pełnienie funkcji opiekuńczej nad dzieckiem do lat 3,
 • zatrudnienie, przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub pozostawanie bez zatrudnienia,
 • ukończony przez dziecko 1 rok życia w momencie rozpoczęcia uczęszczania do żłobka.

Po zebraniu Formularzy rekrutacyjnych Komisja rekrutacyjna dokona oceny złożonych formularzy pod kątem spełniania kryteriów formalnych i dokona kwalifikacji do etapu merytorycznego.

Weryfikacja merytoryczna  według kryteriów spełnia/ nie spełnia

 • wskazanie gotowości rodzica/opiekuna prawnego dziecka do podjęcia/powrotu do pracy; posiadanie "oczekującego" na rodzica miejsca pracy/przyjęcie nowej oferty pracy - 2 pkt.
  Kryteria premiujące przy spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych
 • niepełnosprawność - 2 pkt,
 • samotne wychowywanie dziecka - 2 pkt,
 • płeć - kobieta - 2 pkt,
 • wychowanie min. 2 dzieci do lat 3 - 2 pkt.
  Dodatkowo premiowane będą osoby wykazujące :
 • krótki okres nieobecności w pracy - do pół roku 1pkt., do roku 2 pkt,
 • niskie dochody (dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 800zł ) - 1 pkt.
 1. Po przeprowadzonych rozmowach Komisja dokona oceny i stworzy listę rankingową rodziców/opiekunów prawnych dzieci, zakwalifikowanych do udziału w projekcie w podziale na 2 kategorie: osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostające bez zatrudnienia.
 2. Stworzone zostaną listy/grupy dzieci w różnych przedziałach wiekowych.
 3. Rodzic/opiekun prawny spełniający kryteria zobowiązany jest po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie do przekazania wszystkich niezbędnych (wskazanych przez żłobek) informacji dotyczących dziecka. 
 4. Stworzone zostaną listy rezerwowe, w przypadku większej liczby chętnych do udziału w Projekcie.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, wynikających w szczególności za zmian przepisów prawa, jak i uregulowań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a  także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego  i Ustawy o ochronie danych osobowych. 
Kontakt
Żłobek Szumilas
ul.Wiosenna 12/U1
15-322 Białystok
tel. 535 671 918
e-mail: zlobekszumilas@gmail.com

zobacz na mapie Więcej
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
Od 7:00 do 17:00
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję